1.000.000 
Thời gian sửa chữa: Từ 60 - 90 phút
700.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian sửa chữa: 90 phút - 120 phút
450.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời Gian Xử Lý: 30 Phút
400.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian xử lý: 30 Phút
3.500.000 
Bảo hành: 01 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
800.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
3.100.000 
Bảo hành: 01 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
1.300.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
2.000.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
3.100.000 
Bảo hành: 01 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
1.200.000 
Bảo hành: 03 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút
3.800.000 
Bảo hành: 01 Tháng
Thời gian xử lý: 60 Phút - 90 Phút